• Slovenčina
  • English
  • Prvé Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

    Dňa 28.05.2024 sa v priestoroch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) konalo prvé Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Za švajčiarsku stranu sa ho zúčastnili zástupcovia Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu, Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti, veľvyslanec Švajčiarska v Slovenskej republike, J. E. Peter Nelson a zástupcovia Kancelárie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Bratislave. Za slovenskú stranu sa okrem MIRRI SR, ktoré plní úlohy Národnej koordinačnej jednotky, stretnutia zúčastnili aj zástupcovia Platobného orgánu (MIRRI SR) a Orgánu auditu (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky). Obe strany ocenili doterajšiu vzájomnú spoluprácu.

    Hlavným cieľom výročného stretnutia bolo zrekapitulovať míľniky dosiahnuté v roku 2023 a stanoviť míľniky pre tento rok. Stretnutie sa konalo skoro presne rok po bilaterálnych rokovaniach v Bratislave, kedy boli dohodnuté základné východiská Rámcovej dohody o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom EÚ vrátane zamerania podporných opatrení. Rámcová dohoda bola podpísaná dňa 19.9.2023 v Bratislave a následne sa zintenzívnila príprava 3 návrhov podporných opatrení, ktoré sú zamerané na odborné vzdelávanie a prípravu, cestovný ruch a biodiverzitu a zdravie s dôrazom na prevenciu. Medzi ďalšie minuloročné úspechy patrí schválenie v prvom kole podporných opatrení „Odborné vzdelávanie a príprava“ a „Cestovný ruch a biodiverzita“.

    Kľúčovým cieľom do konca tohto roka je schválenie všetkých 3 Podporných opatrení v druhom kole a podpísanie príslušných bilaterálnych dohôd o podporných opatreniach. Zároveň bude zintenzívnená aj komunikácia o Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce, k čomu isto prispeje aj spustenie tejto webovej stránky o programe.