• Slovenčina
 • English
 • O druhom švajčiarskom príspevku

  Druhý švajčiarsky príspevok vybraným členským štátom Európskej únie predstavuje investíciu do bezpečnosti, stability a prosperity v Európe. Prostredníctvom druhého švajčiarskeho príspevku Švajčiarsko posilňuje aj bilaterálne vzťahy s partnerskými krajinami EÚ a EÚ ako celku.

  Základom pre poskytnutie druhého švajčiarskeho príspevku je Memorandum o porozumení medzi Švajčiarskom a Európskou úniou z 30.06.2022, ktoré obsahuje špecifické východiskové parametre ako je výška príspevku, distribučný kľúč, tematické priority a princípy spolupráce a implementácie. Výška druhého švajčiarskeho príspevku pre rámec súdržnosti je 1,102 mld. švajčiarskych frankov, ktoré sú určené pre 13 členských štátov EÚ, ktoré pristúpili k EÚ od roku 2004. Pre Slovensko je do roku 2029 vyčlenených 44,2 mil. švajčiarskych frankov.

  Okrem toho Švajčiarsko poskytuje 200 miliónov švajčiarskych frankov na opatrenia súvisiace s migráciou štátom, ktoré sú najviac dotknuté migračnými tokmi.

  Švajčiarsko poskytuje partnerským štátom príspevky na základe bilaterálnych Rámcových dohôd o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku. Rámcová dohoda definuje zameranie bilaterálneho programu spolupráce, jeho ciele a tematické oblasti, na ktoré budú podporné opatrenia zamerané.

  Programy spolupráce sa zameriavajú na jeden alebo viacero cieľov definovaných v Nariadení o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku. Pre každý z týchto cieľov sú zadefinované aj konkrétne tematické oblasti:

  1. Podpora hospodárskeho rastu a sociálneho dialógu, znižovanie nezamestnanosti (mladých ľudí);
   • Odborné a profesijné vzdelávanie a príprava
   • Výskum a inovácie
   • Financovanie mikropodnikov, malých a stredných podnikov
  2. Riadenie migrácie a podpora integrácie. Zvyšovanie verejnej bezpečnosti a ochrany;
   • Poskytovanie podpory pri riadení migrácie a presadzovanie integračných opatrení
   • Zlepšenie verejnej bezpečnosti a ochrany
  3. Ochrana životného prostredia a klímy;
   • Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie
   • Verejná doprava
   • Nakladanie s vodou a odpadovými vodami
   • Nakladanie s odpadmi
   • Ochrana prírody a biodiverzity
  4. Posilnenie sociálnych systémov;
   • Zdravotná starostlivosť a sociálna ochrana
   • Menšiny a sociálne znevýhodnené skupiny
  5. Občianska angažovanosť a transparentnosť.

   

  Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa prostredníctvom 3 podporných opatrení zameriava na tieto tematické oblasti:

  • Odborné profesijné vzdelávanie a príprava,
  • Ochrana prírody a biodiverzity,
  • Zdravotná starostlivosť a sociálna ochrana.