• Slovenčina
 • English
 • dekoratívny obrázok

  Druhý Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce: Konzultácie s relevantnými aktérmi v oblasti udržateľného cestovného ruchu a posilňovania biodiverzity v chránených územiach

   

   

  V priestoroch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa dňa 28. februára 2024 uskutočnilo ďalšie zo stretnutí k druhému Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Realizovali sa konzultácie s relevantnými zainteresovanými stranami, s cieľom prediskutovať pripravované podporné opatrenie zamerané na udržateľný cestovný ruch a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach. Pracovné stretnutie bolo realizované v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Konzultácií sa zúčastnili zástupcovia Národných parkov, štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, akademickej obce a relevantných strešných organizácií.

   

  V úvodnej časti programu účastníci mali možnosť vypočuť si zaujímavé prejavy a informácie, ktoré im poskytli pohľad na aktuálny stav prípravy podporného opatrenia a dostali informácie o druhom Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

  Zástupca Kancelárie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na Slovensku pán Ivan Hromada informoval o doteraz vykonaných krokoch týkajúcich sa druhého švajčiarskeho príspevku vo všeobecnosti, Rámcovej dohody o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku na Slovensku a o alokácií prostriedkov. Spomenul aj pridelenú alokáciu pre Slovensko vo výške 44 miliónov švajčiarskych frankov (46 miliónov EUR), z ktorej je 22,8 miliónov švajčiarskych frankov (23,74 milióna EUR) určených na podporu udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach.

  Zástupkyňa Národnej koordinačnej jednotky (MIRRI SR) pani Martina Szabóová priblížila jednotlivé inštitúcie zapojené do implementácie na národnej úrovni, ich úlohy a zodpovednosti.

   

  Celé stretnutie bolo moderované za Správcu programu pani Janou Dackovou (vedúca oddelenia správy programov, MIRRI SR) spolu s pánom  Filipom Salusom (odbor riadenia národných parkov, MŽP SR), ktorí spoločne predstavili ciele podporného opatrenia.

  Cieľom podporného opatrenia je podpora udržateľného cestovného ruchu v chránených územiach (najmä v národných parkoch) a ich okolí, ako aj ochrana ekosystémov a biodiverzity v týchto oblastiach. S celkovou alokáciou vo výške 26,8 milióna eur (85% z druhého Švajčiarskeho príspevku, 15% zo Štátneho rozpočtu SR) si podporné opatrenie kladie za cieľ posilniť nasledujúce oblasti:

  1. Rozvoj udržateľného cestovného ruchu: V spolupráci s 9 národnými parkmi a Štátnou ochranou prírody SR bude komplexný prístup k podpore udržateľného cestovného ruchu realizovaný formou obnovy existujúcej infraštruktúry a prostredníctvom mäkkých opatrení zameraných aj na zvyšovanie environmentálneho povedomia.
  2. Ochrana biodiverzity v chránených územiach a ich okolí: Tu budú projekty vyberané na základe otvorenej výzvy. Výška grantu pre projekt je plánovaná v rozmedzí od 200 000 do 500 000 eur.

  Konzultácie s relevantnými aktérmi sú povinnou súčasťou prípravy podporného opatrenia pred jeho predložením na schválenie švajčiarskej strane. Cieľom takýchto konzultácií je posúdenie relevantnosti, uskutočniteľnosti a inkluzívnosti a účastníci majú možnosť predložiť návrhy a odporúčania na zlepšenie.

  Zástupcovia národných parkov ocenili možnosť rekonštrukcie infraštruktúry, ktorá bude priestorom pre realizáciu mäkkých opatrení s cieľom zvýšiť záujem návštevníkov, prezentovať daný národný park, ale aj vzdelávať k zodpovednosti voči prírode.  Účastníci sa zhodli na dôležitosti implementácie opatrení na zvýšenie biodiverzity a ochrany životného prostredia. Okrem strategických cieľov sa diskutovalo aj o konkrétnych aktivitách pre verejnosť. Zazneli návrhy na organizovanie seminárov, workshopov s environmentálnou tematikou, prehliadok so sprievodcom pre enviro-nadšencov na niekoľko dní či fotopoľovníctvo. Tieto aktivity by mali prispieť k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti ochrany prírody a k budovaniu zodpovedného prístupu k cestovnému ruchu.

  Účastníci v rámci diskusie ocenili aj plánované aktivity na zintenzívnenie spolupráce národných parkov, možnosť vzájomnej výmeny informácií a skúseností. Bola zdôraznená nevyhnutnosť komunikácie a spolupráce všetkých relevantných aktérov v území, či už miestnou samosprávou alebo aj strešnými organizáciami cestovného ruchu.

   

  V závere stretnutia pani Jana Dacková uviedla, že uvedené návrhy budú posúdené a zohľadnené vo finálnej verzii podporného opatrenia. Správca programu si uvedomuje, že vďaka druhému Príspevku švajčiarsko-slovenskej spolupráce môže Slovensko posilniť ochranu našej jedinečnej prírody a zároveň podporiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.

   

  Viac informácií o druhom Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce nájdete na tomto linku – O druhom švajčiarskom príspevku.