• Slovenčina
 • English
 • dekoratívny obrázok

  Druhý Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce: Konzultácie s relevantnými aktérmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

  V priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) sa 21. februára 2024 uskutočnili konzultácie s relevantnými aktérmi. Konzultácie boli zamerané na posúdenie  podporného opatrenia s názvom „Zlepšenie kvality a atraktívnosti počiatočného a vyššieho odborného vzdelávania (OVP)„, ktorý pripravuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Pracovné stretnutie bolo realizované v spolupráci Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý je Národnou koordinačnou jednotkou.

  Konzultácie k projektovému zámeru ŠIOV-u spojili široké spektrum odborníkov. V úvodnej časti programu účastníci mali možnosť vypočuť si zaujímavé prejavy a informácie, ktoré im poskytli pohľad na aktuálne dianie v oblasti odborného vzdelávania a predstavili druhý Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

  Zástupca Kancelárie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na Slovensku pán Ivan Hromada informoval o doteraz vykonaných krokoch týkajúcich sa druhého švajčiarskeho príspevku vo všeobecnosti, Rámcovej dohody o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku na Slovensku a o alokácií prostriedkov. Spomenul aj pridelenú alokáciu pre Slovensko vo výške 44 miliónov švajčiarskych frankov (46 miliónov EUR), z ktorej je 5,75 miliónov švajčiarskych frankov (6 miliónov EUR) určených na zlepšenie kvality a atraktívnosti počiatočného a vyššieho odborného vzdelávania a prípravy.

  Zástupkyňa Národnej koordinačnej jednotky pani Martina Szabóová priblížila jednotlivé inštitúcie zapojené do implementácie na národnej úrovni ich úlohy a zodpovednosti.

  Celé stretnutie bolo moderované a vedené riaditeľom ŠIOV-u pánom Branislavom Hadárom, ktorý predstavil päť aktivít, ktorými by chceli naplniť hlavný cieľ projektu.

  Cieľom podporného opatrenia je zvýšiť kvalitu, flexibilitu a atraktívnosť počiatočného a vyššieho OVP na Slovensku, zvýšiť prepojenie OVP s potrebami trhu práce, čo povedie k zvýšeniu všestrannosti uplatnenia mladých ľudí ako i cudzincov na trhu práce a k zníženiu nezamestnanosti.

  Plánovanými aktivitami sú:

  1. posilnenie poskytovania praktického vyučovania u zamestnávateľov,

  2. modulácia a inovácia programov OVP a prepojenie programov vyššieho odborného vzdelávania s 1. stupňom VŠ,

  3. zavedenie inštitútu Odbornej maturity,

  4. adaptácia vzdelávacieho procesu pre cudzincov,

  5. Zavedenie inštitútu Majstrovskej skúšky.

  Konzultácie s relevantnými aktérmi sú povinnou súčasťou prípravy podporného opatrenia pred jeho predložením na schválenie švajčiarskej strane. Cieľom takýchto konzultácií je posúdenie relevantnosti, uskutočniteľnosti a inkluzívnosti a účastníci majú možnosť predložiť návrhy a odporúčania na zlepšenie. V rámci diskusií k jednotlivým aktivitám bol priestor pre posúdenie aktivít z pohľadu účastníkov zastupujúcich rôzne inštitúcie relevantné pre OVP. Počas stretnutia viacerí účastníci poukazovali na nedostatočné množstvo odborných majstrov pre duálne vzdelávanie. Účastníci diskutovali aj o otázke inkluzívnosti v procese špecializovanej prípravy a adaptácie cudzincov pre trh práce.

  Účastníci konzultácií svojimi vyjadreniami potvrdili, že cieľ projektu a jednotlivé navrhované aktivity sú prínosom pre ďalší rozvoj odborného vzdelávania na Slovensku. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy, najmä vo vybraných sektoroch. Čiastkové aktivity projektu prispejú k celkovému zvýšeniu flexibility a inkluzívnosti odborného vzdelávania a prípravy v súlade s potrebami trhu práce.

  Pre viac informácií o druhom Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce nájdete na tomto linku: O druhom švajčiarskom príspevku